پروژه های ما در چه سطحی است؟
بالا :
39 نفر - 38.61%
متوسط :
18 نفر - 17.82%
پایین :
35 نفر - 34.65%
همه جوره!!! :
9 نفر - 8.910%