پروژه های ما در چه سطحی است؟
بالا :
38 نفر - 39.17%
متوسط :
18 نفر - 18.55%
پایین :
32 نفر - 32.98%
همه جوره!!! :
9 نفر - 9.278%