پروژه های ما در چه سطحی است؟
بالا :
41 نفر - 38.67%
متوسط :
19 نفر - 17.92%
پایین :
37 نفر - 34.90%
همه جوره!!! :
9 نفر - 8.490%