پروژه های ما در چه سطحی است؟
بالا :
36 نفر - 37.89%
متوسط :
18 نفر - 18.94%
پایین :
32 نفر - 33.68%
همه جوره!!! :
9 نفر - 9.473%