پروژه های ما در چه سطحی است؟
بالا :
41 نفر - 39.42%
متوسط :
18 نفر - 17.30%
پایین :
36 نفر - 34.61%
همه جوره!!! :
9 نفر - 8.653%