پروژه های ما در چه سطحی است؟
بالا :
35 نفر - 37.63%
متوسط :
18 نفر - 19.35%
پایین :
31 نفر - 33.33%
همه جوره!!! :
9 نفر - 9.677%